Stressa for ORG?

For de som kunne tenkt seg det, tilbyr jeg en pakke med alle de 13 besvarelsene mine + noen tips til hvordan å skrive en god ORG-oppgave basert på fellestrekk ved tidligere A-besvarelser.

Siden jeg skrev oppgavene har visst BI byttet ut den ene pensumboken (Kaufmann, Kaufmann). I kursbeskrivelsen sto det at “eneste endring i kurset er kursnavn og en av pensumbøkene.” Jeg presiserer at dette er oppgavene som ble gitt da jeg tok faget, og at de derfor er skrevet ut fra Kaufmann-boken. Se oppgavetekstene nederst i innlegget.

Ønsker du å kjøpe oppgavene + tips? 
Send en mail til [email protected], så sender jeg deg et tilbud og informasjon om hvordan du får tilgang til dokumentene.

Du kan også kjøpe dokumentet på FileFora, men da til en litt høyere pris:
13 besvarelser i ORG3402

 

Oppgavene som blir besvart i pakken:
Oppgave 1: 
Definer begrepet organisasjon. Redegjør for de mest kjente klassiske modeller / teorier for organisasjonsstruktur/organisasjonsdesign i pensum. Redegjør deretter for nyere modeller/teorier for organisasjonsstruktur/organisasjonsdesign. Drøft så sammenhengen mellom modeller/teorier for organisasjonsstruktur/design og hvordan disse påvirker organisasjonsatferd. Gi eksempler.

Oppgave 2:
Definer begrepet motivasjon. Drøft de ulike teorier om motivasjon, og hvordan teoriene beskriver forutsetninger for menneskelig ytelse i organisasjoner. Gi eksempler.

Oppgave 3:
Hva menes med begrepet personlighet? Diskuter forholdet mellom de psykodynamiske, humanistiske og trekkteorier om menneskets personlighet, med hovedvekt på trekkteoriene. Hvilken betydning kan personlighet ha i arbeidslivet? Gi eksempler.

Oppgave 4:
Definer begrepet persepsjon og beskriv grunnmekanismene i persepsjon. Beskriv også de mest sentrale mekanismene i sosial persepsjon og attribusjon og drøft konsekvenser av disse mekanismene i arbeidslivet. Drøft hvilke konsekvenser det kan få i arbeidslivet at mennesker persiperer fysiske og sosiale fenomener ulikt. Illustrer med eksempler

Oppgave 5:
Definer begrepet beslutning. Redegjør deretter for de mest sentrale teoriene om beslutning, herunder klassisk beslutningsteori, prospektteori, og økologisk rasjonalitetsteori. Beskriv også strategier og fordreininger i bedømmelser. Drøft til slutt hva som kan regnes som en god måte å ta beslutninger på. Gi eksempler.

Oppgave 6:
Hva er læring? Definer begrepet og drøft hva som kjennetegner de mest sentrale formene for læring og hva som er kjennetegn ved lærende organisasjoner. Gi eksempler.

Oppgave 7:
Beskriv sentrale aspekter ved emnene emosjoner, jobbholdninger og arbeidsmiljø. Bruk deretter teorier og begreper om disse emnene til å belyse hva som kan skape positive relasjoner, prosesser og resultater i organisasjoner. Gi eksempler

Oppgave 8:
Forklar hva som menes med begrepene innflytelse, påvirkning, makt og politikk. Gjør så rede for ulike påvirkningsmetoder. Drøft deretter makt og underkastelse med utgangspunkt i Milgram – eksperimentet. Gi eksempler på påvirkning, maktbruk og reaksjoner på maktbruk fra arbeidsliv og dagligliv.

Oppgave 9:
Drøft begrepene lederskap og administrasjon (leadership og management) og deretter lederens ulike roller. Beskriv deretter sentrale aspekter ved kommunikasjon og drøft hvorfor kommunikasjon er sentralt i ledelse. Gi eksempler.

Oppgave 10:
Hva menes med begrepet ledereffektivitet? Beskriv så sentrale sider ved de ulike teoriene om ledelse herunder også om lederes kjønn har innflytelse på ledereffektivitet. Illustrer med eksempler.

Oppgave 11
Flere teorier hevder at ledere må kunne tilpasse seg en rekke ulike situasjoner, også ledersituasjoner hvor medarbeiderne er i stand til å lede seg selv. Drøft dette i lys av teorier om situasjonsbestemt ledelse og selvledelse. Gi eksempler.

Oppgave 12:
Hvilke hovedtyper av organisasjonsendringer kjenner du til og hvilken rolle spiller endringsledelse i slike endringer? Drøft endringsledelse i lys av teori om organisasjonskultur og kompetanseendringstiltak, herunder jobbanalyse, motivasjonstiltak, opplæringstiltak og rekruttering. Gi eksempler.

Oppgave 13: 
Hva menes med begrepet gruppe i organisasjonspsykologisk sammenheng? Beskriv videre hva som er forskjeller og likheter mellom en gruppe og et team. Drøft så forhold som hindrer eller støtter gruppers optimale funksjon. Hva kan beskrives som god ledelse av team? Gi eksempler