Bedriftsøkonomisk analyse – arbeidskrav 4

Hei igjen! Tusen takk for kjempegod respons på mitt forrige arbeidskravinnlegg.

Denne gangen tar vi for oss mer regnskapsanalyse, litt periodisering og litt budsjettering (som er helt nytt for meg, da vi ikke hadde dette som pensum da jeg tok BØK)

 

Vi kjører igang, og benytter disse tallene for de neste oppgavene:

Du får oppgitt følgende nøkkeltall fra en bedrifts årsregnskap for 2014:

 

Totalkapitalens rentabilitet = 15%

Egenkapitalens rentabilitet = 20%

Resultatgraden  = 10%

Likviditetsgrad 1 per 31.12. 2014 = 2

Egenkapitalprosenten per 31.12.2014 = 30%

Anleggsmidler per 31.12.2014 = kr 6.500.000 (Per 01.01.2014 = kr 5.500.000)

Omløpsmidler per 31.12.2014= kr 4.500.000 (Per 01.01.2014 = kr 3.500.000)

 

Oppgave 1

Hvor stor er egenkapitalen per 31.12.2014?  Oppgi svaret i kroner (kun tallet), og bruk punktum som tusenskiller.

Disse oppgavene vipper folk lett av pinnen, og første gang de ble presentert på eksamen var eksamenssalene rundt om i landet preget av gråt, sinne, frustrasjon og hodekløing. Mange leverte blankt, og forlot eksamen etter 1 time. Dette er det jeg ønsker at ikke skal skje hvis dere kommer i en situasjon hvor dere får en oppgave som ikke er blitt gitt på eksamen før. Dere går på en høyskole, og skal inneha viktige roller i næringslivet i årene fremover – så det er viktig at vi har litt kunnskap om det vi regner på, og ikke bare memorerer gamle eksamensoppgaver.

Det vi skal gjøre i de kommende oppgavene er å snu og vende på formler. Og igjen, vær så snill å pugg formler i dette kapittelet. Det er ingen vei utenom, som vi skal se på i dette arbeidskravet. Jeg elsker disse oppgavene, fordi du får en litt mer helhetlig forståelse av faget.

BTW: noen har spurt meg om å lage et formelark i faget. Det kunne jeg gjort, men jeg vil at dere skal gjøre det selv. For det jeg anbefaler dere å gjøre er å bla gjennom boka, skriv ned og systematiser formlene selv. Da lærer dere mye! 🙂

Så, til oppgaven:

Egenkapitalprosenten (også kalt egenkapitalandelen) viser hvor stor del av samlet kapital i bedriften som er egenkapital, altså hvor stor prosent av eiendelen som er finansiert med egne midler. Med andre ord viser dette hvor mye bedriften kan tape før det begynner å gå på bekostning av de vi har lånt penger av. Dette nøkkeltallet sier noe om bedriftens soliditet. Soliditeten til en bedrift forteller oss noe om hvor stor evne bedriften har til å tåle tap. Jo større prosent, desto mer solid er bedriften.

Her blir vi spurt om hva egenkapitalen er ved utgangen av 2014. Her har vi fått oppgitt egenkapitalprosenten, som er 30%. Formelen for egenkapitalprosent er som følger.

Egenkapitalprosent = egenkapital / totalkapital

Som vi har sett før kan vi ofte løse slike oppgaver ved å se på formlene som ligninger. Det som er viktig da er at vi husker formlene. Overfor ser vi en formel, som i bunn og grunn er en ligning. Vi vet egenkapitalprosenten, og vi vet totalkapitalen. Totalkapitalen er som vi huser summen av våre aktiva (eiendeler) eller summen av våre passiva (egenkapital og gjeld). Her har vi fått oppgitt at våre AM og våre OM til sammen utgjør 11.000.000. Altså er vår totalkapital 11.000.000. Da mine venner, har vi en ligning med én ukjent, og det skal du kunne klare å løse.

 

// <![CDATA[
var uri = ‘https://impno.tradedoubler.com/imp?type(img)g(21848054)a(2769348)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(‘‘);
// ]]>

Oppgave 2

Hvor stor er samlet gjeld per 31.12.2014?  Oppgi svaret i kroner (kun tallet), og bruk punktum som tusenskiller.

Vi vet at gjelden vår består av kortsiktig og langsiktig gjeld (jfr balanseligningen). Vi vet at
AM + OM = EK + LG + KG

Hvis vi da skriver
AM + OM = EK + gjeld

Du har AM, OM og EK (hvis du har klart oppgave 1), og vil finne gjelden. Ligning med én ukjent. Vær så god, kjør på 🙂
Oppgave 3

Hvor stor er kortsiktig gjeld per 31.12.2014?  Oppgi svaret i kroner (kun tallet), og bruk punktum som tusenskiller.

Ja, hvordan i huleste Sabeltann skal vi finne ut dette da? Joda, ta en slurk kaffe, og tenk på hva vi har fått oppgitt. Kan vi tenke oss en formel som kan gi oss en ligning med én ukjent? Ja, det kan vi. Vi har f.eks. formelen for likviditetsgrad 1. Likviditetsgrad 1 er jo et tall som viser forholdet mellom våre omløpsmidler og vår kortsiktige gjeld. Den er som følger:

L1 = OM/KG

Vi har L1 (=2), og OM. Da skal du finne KG ved hjelp av enkel matematikk! 🙂

Oppgave 4

Hvor store var bedriftens salgsinntekter i 2014?  Oppgi svaret i kroner (kun tallet) og bruk punktum som tusenskiller.

Hei, og velkommen til spørsmål 4. Din frustrasjon er registrert.
La oss igjen ta en slurk kaffe, eller nypete (nyper inneholder masse C-vitamin, noe du trenger når du er offer for stress), og se hva vi har å jobbe med.

Igjen, prøv å finn en formel du kan, som inneholder det du leter etter. Jeg tenker at formelen for kapitalens omløpshastighet kan funke:

Kapitalens omløpshastighet  = salgsinntekt/gjennomsnittlig totalkapital

Denne kan du naturligvis snu på, slik at den blir slik:

Salgsinntekt = Gjennomsnittlig totalkapital * kapitalens omløpshastighet

Her har du imidlertid en ligning med TO ukjente (omløpshastigheten og salgsinntekt), så vi må finne én av dem.
I forrige arbeidskrav så vi på DuPont-modellen, som forteller oss at:

TKR = resultatgrad * kapitalens omløpshastighet

Hvis vi snur på denne får vi at:

Kapitalens omløpshastighet = TKR/resultatgrad

TKR (Totalkapitalens rentabilitet) har vi fått oppgitt (=15%). Resultatgraden har vi fått oppgitt (=10%). Finn kapitalens omløpshastighet, sett den inn i den første ligningen, og løs 🙂

Hvis det er noen trøst, dette er nok den vanskeligste oppgaven du kan få på eksamen (i dette temaet, hehe).

 

Oppgave 5

En bedrift betalte kr  272.500 inkl. mva i diverse driftskostnader i 2014.  Per 1.1.2014 hadde bedriften ubetalte driftskostnader ekskl. mva fra 2013 for kr 22.000. En gjennomgang av regnskapet per 31.12.2014 viste at av betalte driftskostnader i 2014 var kr 13.000 ekskl. mva forskuddsbetaling for 2015.  Hva ble resultatført som driftskostnader i resultatregnskapet i 2014?  Oppgi beløpet i hele kroner (kun tallet) og bruk punktum som tusenskiller.

Dette begynner vi å bli proffe på nå. Hva het dette igjen…? Jo, periodisering.

Du har betalt 272.500 inkl. mva (hva blir dette eks. mva? Det bør du regne ut først) for diverse greier i 2014. 22.000 av disse hørte ikke med i 2014, men i 2013 – og skal derfor naturligvis ikke føres på 2014. 13.000 av dem var forskudd for neste år (kunne f.eks. vært en forsikring som skal gå for neste år), og skal derfor heller ikke med i 2014, men i 2015.

Riktig måte å sette opp dette på eksamen blir altså:

Totale diverse betalte driftskostnader
+/- 22.000 ubetalt fra 2013
+/- 13.000 forskudd for 2015

Hva som er pluss eller minus må du tenke deg til selv.

Dette blir et veldig enkelt regnestykke. Lykke til.

 

Oppgave 6

En bedrift regnskapsfører kr 80.000 inkl. mva som tap på fordringer. Hvilke regnskapsmessige virkninger har transaksjonen?  Oppgi bokstaven for det svaralternativet nedenfor som du mener er korrekt.

Skal vi bare eliminere?
Husker du balanseligningen?

AM + OM = EK + LG + KG

En kundefordring (faktura) står på OM, fordi det vanligvis (dog ikke i dette tilfellet, haha) blir omgjort til penger ila kort tid. Denne kundefordringen står som 80.000, og er inkludert mva –  fordi det er det som står på fakturaen til kunden.
La oss bare fjerne denne momsen først som sist. Da ganger vi med 0,20 (ikke 0,25, se eget innlegg om mva-regning hvis du lurer på hvorfor)

80.000*0,20 = 16.000. 16.000 er altså mva-beløpet (ikke beløpet eks. mva)
80.000 – 16.000 = beløp eks. mva = 64.000 (64.000 kunne du også kommet frem til ved å ta 80.000/1,25)

Da vi i god tro sendte ut denne fakturaen til vår uærlige eller konkurstruede kunde, gjorde vår sexy regnskapsfører følgende endring i balansen vår:

AM:
OM: +80.000 (kundefordring)
=
EK: +64.000 (resultat)
LG
KG: +16.000 (skyldig moms til staten)

Nå gikk det dessverre ikke slik, så vår hardtarbeidende regnskapsfører må trå til igjen, og reversere dette. Hva gjør hun (eller han…?) da, og hvilket svaralternativ blir rett?

 

Oppgave 7:

En bedrift benytter lineære avskrivninger for sine maskiner. Avskrivningssatsen er 25 %. Maskinene ble kjøpt inn ved inngangen til året 20×1 for kr 2.000.000 eksklusive mva. Restverdi ved utløpet av levetiden ble anslått til kr 200.000 eksklusive mva. Etter tre år ble maskinen solgt. Gevinsten ved salget var kr 18.000.  Hva var salgssummen eksklusive mva? Oppgi salgssummen (kun tallet) i hele kroner og bruk punktum som tusenskiller.

 

Her har vi lineære avskrivinger, men med en avskrivingssats på 25%. Dette kan virke forvirrende, siden vi har en prosentsats OG beskjed om å bruke lineær metode. Dette er egentlig bare en måte å si at du skal avskrive over 4 år. Lineær avskrivingsmetode betyr jo at avskrivingen skal være den samme hvert år. Ettersom vi også får oppgitt at avskrivingssatsen er 25%, må det bety at de beregner levetiden (brukstiden) til å være 4 år. Hadde satsen vært 20% hadde de beregnet levetiden (brukstiden) å være 5 år. 10%, 10 år, osv osv.

Twisten i denne oppgaven er at de ikke hadde den hele den planlagte levetiden. De solgte den etter 3 år. Da må finne ut hva maskinene var verdt etter tre år. I tillegg får du informasjon om at de solgte den med en gevinst (altså fikk de 18.000 mer enn den egentlige verdien)

Finn akkumulerte avskrivinger for de 3 årene (altså den samlede avskrivingen etter 3 år), og pluss på 18.000, så har du nok svaret. Det fikk i hvertfall jeg.

 

// <![CDATA[
var uri = ‘https://impno.tradedoubler.com/imp?type(img)g(22823508)a(2769348)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(‘‘);
// ]]>

Vi bruker følgende informasjon til de neste oppgavene:

Nedenfor er vist et resultatbudsjett og balansebudsjett for bedriften.  Trollgard AS for året 20×1.   Bedriften driver en mva-pliktig virksomhet. Mva-satsen er 25%. Alle beløp er i kr 1.000.

 

Resultatbudsjett for året 

20×1

 
Driftsinntekter

80.000

 
Driftskostnader

59.000

 
Driftsresultat

21.000

 
Renteinntekter

300

 
Rentekostnader

1.300

 
Resultat før skattekostnad

20.000

 
Skattekostnad

5.600

 
Årsresultat

14.400

 
 

 
Balanse per 31.12.

20×1

20×0

Anleggsmidler

76.000

65.000

Omløpsmidler

34.000

25.000

Sum eiendeler

110.000

90.000

 

Egenkapital

41.000

30.000

Langsiktig gjeld

36.000

34.000

Kortsiktig gjeld

33.000

26.000

Sum egenkapital og gjeld

110.000

90.000

 

Tilleggsopplysninger:

Varelager                                     6.000            5.000

Kundefordringer                         8.000          12.000

Leverandørgjeld                        14.000          10.000

Varekostnad                              30.000

Avskrivninger                           10.000

 

Alt varekjøp og varesalg skjer på kreditt.

Posten langsiktig gjeld i balansen inneholder flere langsiktige lån med ulik løpetid. I 20×1

skal bedriften betale avdrag med kr 3.000.

 

Oppgave 8
Beregn budsjetterte utbetalinger til leverandørene i 20×1.  Oppgi svaret (kun tallet) i hele tusen kroner , og bruk punktum som tusenskiller.

Sammenhengen er som følger (står i Sending-boka forøvrig)

Anslått IB leverandørgjeld +budsjettert innkjøp (inkl. mva) – Utbetalinger til leverandørene = budsjettert UB leverandørgjeld

Denne snur vi på, slik som andre ligninger, og får følgende oppsett

Anslått IB leverandørgjeld
+ Budsjettert innkjøp (inkl. mva)

– budsjettert UB leverandørgjeld 
= periodens budsjetterte utbetalinger til leverandører

Varekjøpet husker vi at vi finner ved å snu og vende på lagerligninga: Husk at vareforbruk er det samme som varekostnad (fordi, vi husker jo at en kostnad oppstår når vi forbruker).

Vareforbruk = IB varelager + Varekjøp – UB varelager
Altså:
Varekjøp = Vareforbruk – IB varelager + UB varelager 

Husk at varekjøpet skal være inkl mva!

Da er det bare å regne da 🙂

Oppgave 9
Hva planlegger bedriften å ta opp som nye langsiktige lån i 20×1?  Oppgi svaret i hele kr 1.000, og bruk punktum som tusenskiller.

Dette er i grunn relativt simpel regning. Du må bare se sammenhengen i ting. Teksten sier “posten langsiktig gjeld i balansen inneholder flere langsiktige lån med ulik løpetid. I 20×1 skal bedriften betale avdrag med kr 3.000.” Det betyr altså at det du tenker å ta opp i nye lån er differansen mellom det du har når du går ut av året + avdraget du har tatt minus det du hadde da du startet.

Den sammenhengen som står i boka er denne:

Anslått IB langsiktig gjeld – budsjetterte avdrag + budsjettert nye langsiktige lån = UB langsiktig gjeld

Løs ligningen, så finner du svaret.

 

Oppgave 10
Beregn budsjetterte innbetalinger fra kundene i 20×1.  Oppgi svaret (kun tallet) i hele kr 1.000, og bruk punktum som tusenskiller.

Dette løser man ved å benytte seg av sammenhengen som står i Sending-boka (s. 545)

Anslått IB kundefordring + budsjettert salgsinntekt (inkl mva) – innbetaling fra kunder = UB kundefordring
Denne har vi ingen problemer med å snu på, slik vi gjorde i oppgave 8. Gjør det, og sett den opp slik du ville gjort for sensor.

Her er det viktig å merke seg tilleggsinformasjonen i oppgaven. Nemlig at vi har et tap på fordring på 800 kroner. Denne “knipa” løser du enkelt ved å fjerne 800 + mva. fra det opprinnelige svaret ditt.

Nå er du i mål med denne ukes arbeidskrav. Gratulerer.

Spørsmål? Fyr løs, men vær så snill å prøv deg frem litt før du spør 🙂

 

Har du nytte av bloggen? Vipps en kaffekopp eller et valgfritt beløp:


Vipps: 536077
Eller via Ko-fi: Ko-fi.com/hobbyokonomen

77 thoughts on “Bedriftsøkonomisk analyse – arbeidskrav 4

 1. Hei
  Nå har jeg prøvd meg på oppgave 5, hundre ganger…! Jeg har prøvd å trekke ifra og plusse på de ubetalte fra 2013 og forskuddsbetalte til 2015.. Men får fortsatt feil, har du noen flere tips?

 2. Hei!
  har jag prövd mig på oppgave 5, 9 & 10 x antal ggr, men inget blir rett..
  i oppgave 5 har jeg tatt vekk mva, prövd o plusse/trekke fra/ikke gjort noe i det hele tatt, men svaret blir fortsatt feil.
  & de “lette” 9 & 10 – vet ikke hva jeg gjör feil , men får det ikke till ass.. :/
  tips? 🙂

 3. Hei! Jeg har prøvd å løse oppgave 4 & 5 etter din fremgangsmåte, men får ikke riktig svar.
  Feks oppgave 4:
  Jeg finner ut kapitalens omløpshastighet ved å ta TKR /RG som da blir 15/10, deretter finner jeg ut gj.totalkapital ved å bruke EK (3.300.000) og G (7.700.000) fra tidligere oppgave og dele på 2. Da har jeg jo funnet de ukjente, men fortsatt gir ikke dette riktig svar. Hva er årsaken?

 4. boo: jeg anbefaler at dere leser oppgaveteksten godt. Som dere ser er det i oppgave 5 kun ETT beløp som er inkl mva. Dette må dere trekke fra, men dere kan ikke trekke fra mva fra de andre beløpene, da de ikke er oppgitt inkl. mva. Da får dere jo 272.500/1,25 +/- de to andre beløpene.

 5. en formelliste hadde vært supert 🙂 men oppgave 8 sliter jeg med. hvordan finner jeg – budsjettert UB leverandørgjeld?

 6. Okey, folkens. Igjen dette med inngående og utgående balanse (IB og UB). IB er det vi tar med oss inn i året. UB er det vi tar med oss ut av året. Det vil med andre ord si at UB i år 1 er IB i år 2.

  F.eks. hvis vi ser på balansen i budsjettet, så ser vi at det på anleggsmidler står at vi (budsjetterer at vi) har 65.000 ved utgangen av 20×0. Vi har altså anleggsmidler til en verdi av 65.000(.000) når klokken slår 12 på nyttårsaften. Dette er den utgående balansen for 20×0.

  Ettersom dette var verdien ved slutten av år 20×0, er dette også verdien ved inngangen til år 20×1. 65.000 er altså den inngående balansen (IB) i år 20×1. Den utgående balansen (UB) i år 20×1 på våre anleggsmidler er 76.000, som betyr at dette er verdien av våre anleggsmidler ved slutten av år 20×1. Som du forhåpentligvis har forstått, er dette igjen den inngående balansen for år 20×2, osv, osv.

  Når jeg refererer til IB leverandørgjeld, så mener jeg altså det som står som utgående balanse på året før på posten (kontoen) for leverandørgjeld. Dette står under tilleggsopplysninger i oppgaveteksten. Når jeg refererer til UB leverandørgjeld mener jeg det vi går UT av år 20×1 med.

  Jeg skriver “anslått”, fordi dette er ikke et regnskap, men et budsjett.

 7. Anonym: Fordi innbetalingen din fra leverandøren ville vært 800 + mva, fordi det er det som står på fakturaen han/hun fikk. Med andre ord blir innbetalingen din fra leverandører 1000 kroner mindre, og ikke 800.

  Resultatet ditt vil på den annen side reduseres med 800 som følge av tapet på fordringen. Samtidig vil “resultatet” til Siv Jensen (Norge finansminister for den som ikke følger med) reduseres med 200 i tapt mva. Men det spør de ikke om i denne oppgaven.

 8. I oppgave 8 oppgir du at bedriften har flere LG som skal betales som utgjør 3 000 . Hvor finner du dette tallet ?? Vi finner ikke ut hvor du regner ut eller finner dette .

 9. Hei din finurlige hobbyøkonom. Fantastisk arbeid du legger ned i dette for at vi 1 års studenter skal få en litt enklere vei å gå. Lurte bare på om du kunne ha raskt og enkelt forklart hvordan man snur og vender på formeler. Det hadde vært til stor hjelp! Hilsen Bi studenter 🙂

 10. Immanuel Kant Jr.: Tja, det er jo bare å snu på den slik du ville snudd på en hvilken som helst ligning.

  Du kan vel å regne ut f.eks:
  5 + X = 10

  Du gjør det samme med formlene. Se på dem som en ligning. Få den ukjente alene på den ene siden av likhetstegnet, og regn ut det som står på den andre siden. Er du usikker på ligninger, bør du virkelig sette av tid til å lære deg det.

 11. Er det meningen at man skal få et negativt tall på oppgave.9?
  Jeg har klart og fått -1.000.
  (36.000-3.000-34.000)
  Kan vell også hende at jeg har misforstått litt hva jeg skal gjøre her 😛

 12. Anslått IB langsiktig gjeld
  -Budsjettert avdrag langsiktig gjeld
  -Budsjettert UB langsiktig gjeld
  =Budsjettert nye langsiktige lån
  Hei!
  Jeg ser ikke ut til å klare oppgave 9. Kan du ta en titt 🙂 ?
  34.000
  -3000
  -36.000 (-3000 i avdrag) -39.000
  = -8000 (!?!?!)
  Tror jeg har misforstått helt her.. ville vært veldig fint med et hint i den riktige retningen 

 13. Hei igjen
  Nei, jeg har trukket fra mva fra 272.500 og fikk da 204.375.
  Jeg har prøvd å trekke fra ubetalt fra 2013 22.000 og legge til forskuddsbetalt 2015 13.000, som blir 213.375 og omvendt som blir 195.375.
  I tillegg plusset begge til det beløpet som blir 239.375 og trekt fra begge som blir 169.375.
  Ingen blir riktige.. Hva er feil?

 14. Tøfflus; hvordan får du 204.375 etter og ha trukket fra mvh? 272.500/1.25= 218.00. Der ligger nok feilen.

 15. Anonym: Ang. oppgave 9 vil jeg anbefale deg og heller bruke formelen slik den er opprinnelig og heller regne ligning med en ukjent. Jeg syns i værtfall det ble enklere med fortegn, da. 🙂

 16. Anonym10: Hei! Jeg har ingen problemer med å forstå at du fikk feil. Jeg har vært litt for kjapp da jeg skrev oppgave 9. Jeg har nå rettet opp i det. Løs ligningen slik den står nå, så skal du få rett svar.

 17. Hei! oppgave 1, da må jeg finne tallet som blir 30% når jeg deler det på 11.000.000, men forstår ikke hvordan jeg skal finne det ut?

 18. Takker meget for forklaringer. Kjenner jeg ble lurt i oppgave 10 ift mva på salgsinntektene. Sucks at en oppgave ble feil og jeg ikke kan gjøre det på ny !;)

 19. Hei, vil først og fremst si at jeg er uendelig takknemlig for denne bloggen, stå på!
  Jeg har dog et spørsmål i forbindelse med oppgave 4..
  Jeg kom frem til samme svar ved å bruke de verdiene vi fikk oppgitt, og syntes din metode var litt mindre intuitiv. Lurer da på om dette bare var flaks, eller om det er en gjennomførbar metode?
  Jeg tenkte umiddelbart at jeg måtte bruke resultatgraden, da dette var den eneste verdien der formelen inneholdt salgsinntekter (resultat+rentekostnad/salgsinntekter = 10% aka 0,10).
  Da trengte jeg å finne resultat+rentekostnad for å finne salgsinntekt. Så deretter på totalkapitalens rentabilitet, en verdi oppgitt av oppgaven der formelen er resultat + lånekostnad/gjennomsnittlig totalkapital.
  Har jo gjennomsnittlig totalkapital så da var det ikke noe problem å finne resultat+lånekostnad, som da var 1.500.000.
  Da resultatgraden fortalte meg at 1.500.000/salgsinntekter = 0,10 visste jeg at salgsinntekter = 1.500.000 x 10, altså 15.000.000, det samme resultatet som din noe mer kompliserte metode kom frem til.
  Men nå er jeg jo klar over at det står “rentekostnad” i resultatgradformelen og “lånekostnad” i TKR-formelen. Er dette prinsipielt to forskjellige ting? Var det bare flaks at lånekostnad og rentekostnad var det samme (mest sannsynlig 0?) i dette tilfellet? Var det derfor jeg fikk riktig?
  Synes pensumboken bruker mange begreper om hverandre (som f.eks. resultatgrad og resultatmargin, noe den sier er det samme, men oppgir noe forskjellige formler for), og tenkte at kanskje dette var nok et tilfelle av det.
  Så, hadde jeg bare flaks at min metode fungerte denne gangen?

 20. Sliter med oppgave 4, skjønner ikke hva jeg gjør feil…. ender opp med 8.250.000 som svar med formelen din.

 21. Økonomistudent: Det er mange veier gjennom økonomijungelen, så fremgangsmåte er ofte et resultat av våre preferanser. Jeg er ikke i stand til å gi deg et 100% svar på om svaret ditt ville blitt feil dersom du hadde fått oppgitt en rentekostnad. Du kan jo ta en prat med foreleseren din om det? Jeg syns det er mer behagelig å kjøre safe jeg da.

  Det er mange forskjellige ord som betyr det samme, det skal jeg være enig med deg i. Resultatgrad, resultatmargin, lønnsomhetsmargin betyr det samme. Det er riktig at lånekostnader og rentekostnader også er det samme. Ofte oppgis det også som “finanskostnader”.

 22. jeg gjorde dette:
  kap.omløpshastighet = TKR/res.grad
  =0,15/0,10
  = 1,5
  Salgsinntekter = gj.totkap x kap.omløpshastighet
  = 5.500.000 x 1,5 = 8.250.000
  hvor er det jeg misforstår og hva gjør jeg feil? tusen takk for svar!:)

 23. L: Du har gjort ting riktig, men du har tydeligvis misforstått hva den gjennomsnittlige totalkapitalen er. Den gjennomsnittlige totalkapitalen er (som det ligger litt i ordet at det er): (IB totalkapital + UB totalkapital) / 2
  Totalkapital er summen av dine eiendeler ELLER din EK og gjeld.

 24. Forstår lite av oppgave 9… Hva er budsjetterte avdrag og budsjetterte langsiktige lån i denne oppgaven? Hadde blitt veldig glad om jeg kunne fått dette forklart 🙂

 25. oppgave 8
  hvor jeg fikk feil?
  Varekjøp = Vareforbruk – IB varelager + UB varelager
  varekjøp= 30000-6000+50000= 19000
  varekjøp ink mva = 23750
  Anslått IB leverandørgjeld
  + Budsjettert innkjøp (inkl. mva)
  – budsjettert UB leverandørgjeld
  = periodens budsjetterte utbetalinger til leverandører
  10000+23750-14000= 27750

 26. Anonym: Igjen: oppgaveteksten sier “posten langsiktig gjeld i balansen inneholder flere langsiktige lån med ulik løpetid. I 20×1 skal bedriften betale avdrag med kr 3.000.”

  Langsiktig lån = langsiktig gjeld

 27. Takk Nguyen!;)
  Men oppgave 7?? Lineær avskrivning
  2.000 450 1.550
  1.550 450 1.100
  1.100 450 650
  650 450 200
  Jeg tok da salgssummen etter 3 år 650.000? +18.000 som er gevinst, altså 668.000.
  Hva gjør jeg feil?

 28. Hei 🙂 sliter med oppgave 7. Jeg tar 2.000.000 / 0.75 for hvert år, også plusser jeg 18.000 på slutten. Skjønner ikke hvordan det blir feil svar

 29. g: der du har skrevet 50,000 øverst skal det vel stå 5000?
  Dog jeg brukte 5000 selv i ellers samme regnestykke, og mitt blir likevel feil…

 30. Må bare si at du er en lifesaver! Hadde gått helt i stå på flere av oppgavene, men så begynte jeg å lese forklaringene dine, og da løsnet en etter en 😀 Ikke bare bare å være nettstudent! Dog, ser ingen andre lurer på den oppgaven, så mulig jeg har tenkt meg helt bort, men jeg får IKKE riktig svar på oppg. 7 :/
  Burde jo vært en relativt grei oppgave da lineære avkrivninger regnes ut med anskaffelseskost – restverdi / levetid..
  2.000.000 – 200.000 / 4 = 450.000
  Her begynner jeg å tulle:
  450.000 x 3 + 18.000 = 1.368.000 feil
  Har prøvd 4 andre svar i tillegg, men trenger ikke føre opp de her :p

 31. Jeanette: slik setter jeg det opp, vet ikke om det er rikitg oppsett da
  2.000.000 – 200.000/4 = 450.000
  450.000 x 3 = 1.350.000
  2.000.000 – 1.350.000 = 650.000
  650.000 + 18.000 = ?
  Håper det var til hjelp 🙂

 32. Hei, Hobbyøkonomen!
  Jeg tror jeg elsker deg!
  Tusen takk, du er fantastisk flink til å forklare og gjør det mye enklere for meg å forstå.
  Fant nettopp bloggen din og skal gå igjennom alt du har skrevet som om det er bibelen og jeg er en prest.
  Igjen, TAKK!

 33. L: Dette er helt riktig fremgangsmåte ja! Finn de akkumulerte avskrivningene for de tre årene, trekk disse fra verdien ved anskaffelsen. Legg deretter på gevinst/tap på salg. Funker hver gang! 🙂

 34. Hei, har sittet fast på oppgave 10. en stund nå.
  Hva jeg har gjort:
  KFub = Anslått KFib + Budsjettert salgsinntekter – innbetalt fra kunder
  Budsjettert salgsinntekter = KFub + Innbetalt fra kunder – Anslått KFib
  Budsjettert salgsinntekter = 8000 + 80000(Driftsinntekter) – 12000
  = 76000
  Budsjettert salgsinntekter ink mva = 76000 * 1,25 = 95000
  Tap på fordringer = 800 eks mva
  Tap på fordringe ink mva = 800 * 1,25 = 1000
  95000 – 1000 = 94000
  Svaret jeg har oppgitt er da 94.000
  Hvor ligger feilen min?
  Takk på forhånd!

 35. Jeg henger fast allerede på oppgave 1! Er ikke formelen EK%=EK/TK, Altså får jeg EK=EK%*TK? Når jeg skriver inn tallet jeg da får, blir det feil. Jeg ble så glad da jeg oppdaga denne bloggen, trodde det berga meg, men nå gir jeg opp snart 🙁 Er det noen vennlige sjeler der ute som kan forklare meg hva jeg gjør feil?

 36. -Margit
  Du har riktig formel.
  Siden du ikke oppgir tallene dine, er det litt vanskelig å si akkurat hva du gjør feil.
  Men for å hjelpe deg litt på vei.
  Totalkapital = AM + OM
  EK% = 30% som skrives som 0,3 i regnestykket
  Du må huske at i svaret du oppgir skal du bruke . (punktum) som tusenskiller
  F.eks:
  20 millon skrives 20.000.000
  1 million skrives 1.000.000

 37. Kjære kjære hobbyøkonom, kan du hjelpe meg med opg. 8? Varekjøp = Vareforbruk – IB varelager + UB varelager
  varekjøp= 30.000-6.000+5.000= 19000
  varekjøp ink mva = 23750
  Anslått IB leverandørgjeld
  + Budsjettert innkjøp (inkl. mva)
  – budsjettert UB leverandørgjeld
  = periodens budsjetterte utbetalinger til leverandører
  5.000+23.750-6.000= 22.750??
  Jeg har vridd og vendt på dette her i flere dager!
  Er du snill å hjelper en stakkars sjel?

 38. Mener at formel for Varekjøp = Vareforbruk + VarelagerIB – VarelagerUB. Feilen kan ligge der. Hilsen EAN

 39. Sitter og går gjennom gamle arbeidskrav og merker jeg sliter fortsatt med å se sammehengen i oppgave 10.
  Hvorfor gir reduksjon i kundefordringer +4000 på innbetalinger fra kundene?
  Jeg kan forstå at reduksjon på kundefordringer kan bety at kunder betaler for seg, men hvorfor legges det ikke mva på dette?
  Og hva om det kommer flere kundefordringer? La oss si 4000 nye kundefordringer. Da vil jo IB og UB kunderfordringer være det samme selv om 4000 av kundefordringene er betalt?
  Sliter rett og slett med å forstå sammenhengene..

 40. Hei!
  Kjempegod hjelp!
  Har du forresten en fullstendig fasit så det går an å sjekke sine egne svar mot dine korrekte? 🙂

 41. Øk/ad: Nei, dessverre. Fasit blir vel lagt ut på It´s Learning etter svarfristen for hvert arbeidskrav. Mine innlegg kommer til å komme ut ila et par dager etter arbeidskravene publiseres.

 42. Anonym:
  Du har oppgitt det i oppgaveteksten:
  Anleggsmidler per 31.12.2014 = kr 6.500.000 (Per 01.01.2014 = kr 5.500.000)
  Omløpsmidler per 31.12.2014= kr 4.500.000 (Per 01.01.2014 = kr 3.500.000)
  Gj.sn. tot.kap = ((IB tot.kap + UB tot.kap)/2)

 43. for det første takk for at du har laget dette oppsettet, kjempe bra!
  men av alle oppgaver så er det oppgave 3 som dreper meg. L1= Om/KG altså L1= 2
  4.500.000*2 = 9.000.000
  Hva gjør jeg feil her… fæler meg utrolig dum på denne oppgaven.

 44. hjelp: Du har regnet litt feil her ja. Hvis du ser litt på tallene, så ser du at det må være feil.
  Du vet at OM = 4.500.000, og du vet at L1 = 2. Altså vet du at OM er dobbelt så høyt som KG.

  Setter du inn disse tallene blir det ikke riktig, fordi 4.500.000/9.000.000 er jo ikke 2 (det er 0,5)

  Jeg anbefaler å se på hvordan du skal snu på ligninger. Jeg kan ta denne steg for steg for deg, så du ser hva som skjer:
  L1 = OM/KG
  (ganger med KG på begge sider, KG strykes mot KG og forsvinner fra høyre side)
  L1*KG = OM
  (deler på L1 på begge sider, L1 strykes mot L1 og forsvinner på venstre side)
  KG = OM/L1

 45. Hei
  Skal bare si at jeg sitter her og skal levere et arbeidskrav, og får jeg ikke dette godkjent så får jeg ikke tatt eksamen.
  ligger litt etter med lesing, har notater men kommer til å ta tid å finne frem alt.
  Fant denne bloggen og tror seriøst at du virkelig reddet meg nå 🙂 tusen takk

  1. Hvilket arbeidskrav er dette, og er du sikker på at det ikke ligger ut på bloggen? Husk at det er forskjell på arbeidskravene i faget du har kommentert på her (Bedriftsøkonomisk analyse) og faget “Bedriftsøkonomi og finans”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.